Skip to main content
All CollectionsTeaching Resources
Materials for other languages (Materiały do innych języków)
Materials for other languages (Materiały do innych języków)

In this article, you will learn how to find and open materials for learning German, French and Spanish.

Updated over a week ago

English version

In foreign language teaching, we mainly rely on publications from specific publishers that are available digitally. When entering the course view, you will see the level of the student/group, and the materials will be tailored to that level. Contact us if you feel that the materials are not suitable. Below you will find information relevant to the language you teach.

German Language

You can browse the materials at any time, but remember that the login/license assigned to a specific book will appear 15 minutes before the lesson. If you check at another time, in the course view, you will see an orange "Open materials" button without login details. Click on it:

After clicking, you will see a message like this, choose "Request access".

After clicking "Request access" or 15 minutes before the lesson, you will see the login details below the button.

❗ If you are opening materials that you will use during the lesson, always wait to open them 15 minutes before the lesson when the login details are visible. If you use materials opened earlier with Request access, you may lose access during the lesson because the license may be assigned to someone else at that time.

If you use annotations or other tools, make sure to clear each page before closing the book. ❗

If you click on Open Materials now, a login page will open:

To copy the login details, go back to the course page, and click on the email under the 'Open Materials' button, it will be copied, go to the Blink page and paste it into the Email field. Similarly, with the password, copy it by clicking and paste it into the Password field. If you have any problems, contact the team, do not change the password.

After logging in, you will see a picture of the book, click on it.

After clicking, you will see the chapters on the left, choose the appropriate one, and then click on the ebook.

You open the book on the appropriate chapter/page. During classes, use the split screen option.

❗ In most cases, students do not have access to student books, they can purchase them on their own. If they express such a wish, direct them to customer service at [email protected]


Spanish Language

Enter the course view, where you will see an orange 'Open Materials' button on the right with login details below. (If you do not see login details, check the information for German language courses and the Request access option). Click on Open Materials.

A card will open where you need to log in.

To copy the login details, go back to the course page, and click on the email under the 'Open materials' button, it will be copied, go to the Blink page and paste it into the Email field. Similarly, with the password, copy it by clicking and paste it into the Password field. If you have any problems, contact the team, do not change the password.

❗ If you are opening materials that you will use during the lesson, always wait to open them 15 minutes before the lesson when the login details are visible. If you use materials opened earlier with Request access, you may lose access during the lesson because the license may be assigned to someone else at that time.

If you use annotations or other tools, make sure to clear each page before closing the book. ❗

After logging in, you will see a picture of the book, click on it.

After clicking, you will see the chapters on the left, choose the appropriate one and then click on Libro Digital.

You open the book on the appropriate chapter/page. During classes, use the split screen option.

❗ In most cases, students do not have access to student books, they can purchase them on their own. If they express such a wish, direct them to customer service at [email protected]

French Language

Enter the course view, where you will see an orange 'Open Materials' button on the right with login details below. (If you do not see login details, check the information for German language courses and the Request access option). Click on 'Open Materials'.

❗ If you are opening materials that you will use during the lesson, always wait to open them 15 minutes before the lesson when the login details are visible. If you use materials opened earlier with Request access, you may lose access during the lesson because the license may be assigned to someone else at that time.

If you use annotations or other tools, make sure to clear each page before closing the book. ❗

A card will open where you need to log in.

To copy the login details, go back to the course page, click on the email under the Open Materials button, it will be copied, go to the CLE page, and paste it into the votre identifiant field. Similarly, with the password, copy it by clicking and paste it into the votre mot de passe field. If you have any problems, contact the team, do not change the password. After logging in, click on Mes ressources.

A page will open, at the bottom click on the access button.

You open the book on the appropriate chapter/page. On the right side, you have a menu that will help you control the size of the page, fonts, etc. During classes, use the split screen option.

❗ In most cases, students do not have access to student books, they can purchase them on their own. If they express such a wish, direct them to customer service at [email protected]

Polish version

W nauczaniu języków obcych korzystamy głównie z publikacji określonych wydawnictw, dostępnych cyfrowo. Wchodząc w widok kursu zobaczysz poziom ucznia / grupy. Materiały będą dopasowane do tego poziomu. Skontaktuj się z nami jeżeli uważasz, że materiały nie są odpowiednie. Poniżej znajdziesz informacje odpowiednie dla języka, którego uczysz.

Język Niemiecki

Przejrzeć materiały możesz w każdym momencie, ale pamiętaj że login / licencja przypisana do konkretnej książki pojawi się 15 minut przed lekcją.

Jeśli sprawdzasz w innym momencie, w widoku kursu zobaczysz pomarańczowy przycisk Open materials bez danych do logowania. Kliknij w niego:

Po kliknięciu zobaczysz taki komunikat, wybierz Request access.

Po kliknięciu w Request access lub 15 minut przed lekcją zobaczysz dane do logowania pod przyciskiem.

❗ Jeśli otwierasz materiały, z których będziesz korzystał w czasie lekcji, zawsze czekaj z otwarciem na 15 minut przed rozpoczęciem lekcji kiedy dane do logowania są widoczne. Jeżeli będziesz korzystać z materiałów otwartych wcześniej przy Request access możesz stracić dostęp w czasie lekcji, gdyż dana licencja może być przypisana w danym momencie komuś innemu.

Jeżeli korzystasz z anotacji, czy inny narzędzi, upewnij się, że wyczyścisz każdą stronę przed zamknięciem ksiązki. ❗

Jeśli teraz klikniesz w Open materials otworzy się strona logowania:

Żeby skopiować dane do logowania, wróc na stronę kursu, kliknij w email pod przyciskiem Open materials, zostanie on skopiowany, przechodzisz na stronę Blink i wklejasz w pole Email. Podobnie z hasłem, kopiujesz przez kliknięcie i wklejasz w pole Password. W razie problemów skontaktuj się z zespołem, nie zmieniaj hasła.

Po zalogowaniu zobaczysz zdjęcie książki, kliknij w nią.

Po kliknięciu zobaczysz z lewej rozdziały, wybierz odpowiedni i wtedy kliknij w ebook.

Otwierasz książkę na odpowiednim rozdziale / stronie. W czasie zajęć korzystasz z opcji dzielenia ekranu.

❗ W większości przypadków uczniowie nie mają dostępu do książek ucznia, mogą wykupić je we własnym zakresie. Jeżeli wyrażą takie życzenie, skieruj ich do obsługi klienta pod adres mailowy [email protected]


Język hiszpański

Wejdż w widok kursu, gdzie zobaczysz z prawej strony pomarańczowy przycisk Open materials z danymi do logowania poniżej. (Jeżeli nie widzisz danych do logowania sprawdź informację dla kursów języka niemieckiego i opcję Request access). Kliknij w Open materials.

Otworzy się karta, gdzie trzeba się zalogować.

Żeby skopiować dane do logowania, wróc na stronę kursu, kliknij w email pod przyciskiem Open materials, zostanie on skopiowany, przechodzisz na stronę Blink i wklejasz w pole Email. Podobnie z hasłem, kopiujesz przez kliknięcie i wklejasz w pole Password. W razie problemów skontaktuj się z zespołem, nie zmieniaj hasła.

❗ Jeśli otwierasz materiały, z których będziesz korzystał w czasie lekcji, zawsze czekaj z otwarciem na 15 minut przed rozpoczęciem lekcji kiedy dane do logowania są widoczne. Jeżeli będziesz korzystać z materiałów otwartych wcześniej przy Request access możesz stracić dostęp w czasie lekcji, gdyż dana licencja może być przypisana w danym momencie komuś innemu.

Jeżeli korzystasz z anotacji, czy inny narzędzi, upewnij się, że wyczyścisz każdą stronę przed zamknięciem ksiązki. ❗

Po zalogowaniu zobaczysz zdjęcie książki, kliknij w nią.

Po kliknięciu zobaczysz z lewej strony rozdziały, wybierz odpowiedni i wtedy kliknij w Libro Digital.

Otwierasz książkę na odpowiednim rozdziale / stronie. W czasie zajęć korzystasz z opcji dzielenia ekranu.

❗ W większości przypadków uczniowie nie mają dostępu do książek ucznia, mogą wykupić je we własnym zakresie. Jeżeli wyrażą takie życzenie, skieruj ich do obsługi klienta pod adres mailowy [email protected]


Język francuski

Wejdż w widok kursu, gdzie zobaczysz z prawej strony pomarańczowy przycisk Open materials z danymi do logowania poniżej. (Jeżeli nie widzisz danych do logowania sprawdź informację dla kursów języka niemieckiego i opcję Request access). Kliknij w Open materials.

❗ Jeśli otwierasz materiały, z których będziesz korzystał w czasie lekcji, zawsze czekaj z otwarciem na 15 minut przed rozpoczęciem lekcji kiedy dane do logowania są widoczne. Jeżeli będziesz korzystać z materiałów otwartych wcześniej przy Request access możesz stracić dostęp w czasie lekcji, gdyż dana licencja może być przypisana w danym momencie komuś innemu.

Jeżeli korzystasz z anotacji, czy inny narzędzi, upewnij się, że wyczyścisz każdą stronę przed zamknięciem ksiązki. ❗

Otworzy się karta, gdzie trzeba się zalogować.

Żeby skopiować dane do logowania, wróc na stronę kursu, kliknij w email pod przyciskiem Open materials, zostanie on skopiowany, przechodzisz na stronę CLE i wklejasz w pole votre identifiant. Podobnie z hasłem, kopiujesz przez kliknięcie i wklejasz w pole votre mot de passe. W razie problemów skontaktuj się z zespołem, nie zmieniaj hasła.

Po zalogowaniu kliknij w Mes ressources.

Otworzy się strona, na dole kliknij w przycisk dostępu.

Otwierasz książkę na odpowiednim rozdziale / stronie. Z prawej strony masz menu, które pomoże Ci kontrolować wielkość strony, czcionki, itp. W czasie zajęć korzystasz z opcji dzielenia ekranu.

❗ W większości przypadków uczniowie nie mają dostępu do książek ucznia, mogą wykupić je we własnym zakresie. Jeżeli wyrażą takie życzenie, skieruj ich do obsługi klienta pod adres mailowy [email protected]

Did this answer your question?